Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás informovala, že dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 110/2019 Sb.,  o zpracování osobních údajů.

Pro běžné neziskové organizace  je důležitá Hlava II, Díl 1. a v něm zejména:

  • 7 „Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů“, který stanovuje, že dítě je způsobilé k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dovršením patnáctého roku věku.
  • 8 „Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem“, potvrzující, že správce může poskytnout informace podle čl. 13 nebo čl. 14 odst. 1, 2 a 4 GDPR zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • 10 „Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů“: Správce nemusí provádět posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů před jeho zahájením, pokud mu právní předpis stanoví povinnost takové zpracování osobních údajů provést.
  • 14 „Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ upřesňuje, že povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů pouze orgány veřejné moci a orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu.

A dále:

  • 61 „Přestupky“ snižuje horní hranici pokuty na 1.000.000,- Kč případně na 5.000.000,- Kč, jde-li o přestupek spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
  • 67 „Zrušovací ustanovení“. Zrušuje se zejména Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákony, kterými se tento zákon mění.

Další díly zákona upřesňují  a popisují „Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely“, „Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu“, „Ochranu osobních údajů při jejich zpracování za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti“, „Ochranu osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky“ a také činnost „dozorového“ Úřadu.

Jsem vám stále k dispozici, pokud budete potřebovat radu nebo konkrétní konzultaci.

Bc. Milada Šnajdrová