Rejstříkové soudy vyzývají u spolků, které dosud nedoplnily zápis v rejstříku, členy púvodního přípravného výboru, který žádal o původní registraci, k doplnění údajů.

Zjednodušeně řečeno, jsou tři typy spolků, které tuto povinnost dosud nesplnila) spolek stále provozuje svou činnost:

a) spolek stále provozuje svou činnost

b) spolek má členy, ale ti nemají zájem dále pokračovat v činnosti

c) spolek je nefunkční, nemá členy a svou faktickou činnost ukončil

a) Pokud spolek dále provozuje svou činnost, upraví své stanovy a nechá je schválit nejvyšším orgánem (valnou hromadou), zvolí své orgány, zajistí si souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla a podá rejstříkovému soudu návrh na zápis požadovaných údajů.

b) Spolek má členy, ale ti nemají zájem dále pokračovat v činnosti. Pak je třeba zrušit spolek a provést likvidaci podle § 169 odst. 1 občanského zákoníku. Postup je uveden v § 187 – § 209 a § 269 – § 273 OZ a dalších souvisejících zákonech a nařízeních.

c) Nejčastější variantou je, že spolek je nefunkční, nemá členy a svou faktickou činnost ukončil. V tomto případě doporučuji , aby oslovený člen přípravného výboru sdělil soudu, že spolek neexistuje a oslovený není osoba oprávněná jednat za spolek. Soud by tedy měl rozhodnout o zrušení spolku podle § 172 odst. 1 b) a § 211 odst. 2 a podle § 172 odst. 1 písm. c) obč. zákoníku. Soud nařídí likvidaci spolku a jmenuje likvidátorem podle § 191 odst. 4 OZ osobu zapsanou v seznamu insolvenčních správců.